Công văn 7113/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2020

Đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần

Tải về tại đây: