Công văn 7088/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2020

Miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị

Tải về tại đây: