Công văn 7084/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2020

Khai bổ sung, sửa thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA

Tải về tại đây: