Công văn 7065/TCHQ-TXNK ngày 03/11/2020

Khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu

Tải về tại đây: