Công văn 7056/TCHQ-TXNK ngày 03/11/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Tải về tại đây: