Công văn 6913/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2020

Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Tải về tại đây: