Công văn 6907/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020

Thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Tải về tại đây: