Công văn 6906/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Tải về tại đây: