Công văn 6827/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2020

Vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

Tải về tại đây: