Công văn 6774/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2020

Vướng mắc chính sách thuế

Tải về tại đây: