Công văn 6769/TCHQ-GSQL ngày 20/10/2020

Vướng mắc liên quan đến địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O mẫu E

Tải về tại đây: