Công văn 6751/TCHQ-TXNK ngày 19/10/2020

Hướng dẫn thủ tục để phân tích phân loại lại mã HS

Tải về tại đây: