Công văn 6695/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020

Xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS

Tải về tại đây: