Công văn 6694/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS để đóng ghép chung container

Tải về tại đây: