Công văn 6677/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Tải về tại đây: