Công văn 6676/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020

Thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời

Tải về tại đây: