Công văn 6650/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020

Hàng hóa gia công, sản xuất tại doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: