Công văn 6640/TCHQ-GSQL ngày 15/10/2020

Tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh

Tải về tại đây: