Công văn 6638/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020

Phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt

Tải về tại đây: