Công văn 6620/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2020

Xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS quá thời hạn

Tải về tại đây: