Công văn 6601/TCHQ-TXNK ngày 13/10/2020

Khấu trừ thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Tải về tại đây: