Công văn 6569/TCHQ-PC ngày 12/10/2020

Xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: