Công văn 6562/TCHQ-PC ngày 09/10/2020

Xử phạt vi phạm hành chính đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng

Tải về tại đây: