Công văn 4213/BQP-TM ngày 11/11/2020

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp

Tải về tại đây: