Công văn 12990/BTC-TCHQ ngày 22/10/2020

Xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

Tải về tại đây: