Quyết định 1475/QĐ-BTC ngày 28/09/2020

Triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: