Quyết định 1450/QĐ-BTC ngày 24/09/2020

Thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Tải về tại đây: