Quyết định 1080/QĐ-BTC ngày 20/07/2020

Thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC

Tải về tại đây: