Công văn 9600/BTC-TCHQ ngày 11/08/2020

Tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Tải về tại đây: