Công văn 9557/TXNK-PL ngày 09/09/2020

Đề nghị xác định mã HS của hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: