Công văn 6529/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2020

Hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Tải về tại đây: