Công văn 6320/TCHQ-GSQL ngày 25/09/2020

Thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực dự kiến mở cửa khẩu chính Săm Pun, tỉnh Hà Giang

Tải về tại đây: