Công văn 6294/TCHQ-GSQL ngày 25/09/2020

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan

Tải về tại đây: