Công văn 6292/TCHQ-TXNK ngày 25/09/2020

Chính sách thuế gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước

Tải về tại đây: