Công văn 6282/TCHQ-TXNK ngày 24/09/2020

Báo cáo vướng mắc mã số HS và trị giá tính thuế trong quá trình kiểm tra sau thông quan

Tải về tại đây: