Công văn 6245/TCHQ-CNTT ngày 23/09/2020

Tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tải về tại đây: