Công văn 6192/TCHQ-TXNK ngày 21/09/2020

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế

Tải về tại đây: