Công văn 6131/TCHQ-TXNK ngày 18/09/2020

Giảm tiền chậm nộp

Tải về tại đây: