Công văn 6106/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu của công ty

Tải về tại đây: