Công văn 6085/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2020

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA

Tải về tại đây: