Công văn 6041/TCHQ-TXNK ngày 14/09/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba

Tải về tại đây: