Công văn 6040/TCHQ-TXNK ngày 14/09/2020

Thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê

Tải về tại đây: