Công văn 6024/TCHQ-TXNK ngày 14/09/2020

Thuế giá trị gia tăng mặt hàng xơ bông

Tải về tại đây: