Công văn 6001/TCHQ-TXNK ngày 11/09/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng đất nặn dùng cho học sinh

Tải về tại đây: