Công văn 5961/TCHQ-GSQL ngày 10/09/2020

Rà soát, kiểm tra các tờ khai hàng hóa nhập khẩu được đưa hàng về bảo quản

Tải về tại đây: