Công văn 5918/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2020

Xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu chưa được xử lý dứt điểm

Tải về tại đây: