Công văn 5892/TCHQ-TXNK ngày 08/09/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Tải về tại đây: