Công văn 5890/TCHQ-GSQL ngày 08/09/2020

Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ICD) Tiên Sơn thành cảng cạn

Tải về tại đây: