Công văn 5817/TCHQ-TXNK ngày 03/09/2020

Hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu

Tải về tại đây: