Công văn 5035/TCHQ-PC ngày 30/07/2020

Giải pháp vừa thông quan hàng hóa XNK được nhanh chóng, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu

Tải về tại đây: